Καταστατικό

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ TΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Τ.Π.Ε.)
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

[Ανακτήστε το καταστατικό – .doc]

‘Aρθρο 1ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Τ.Π.Ε.) ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ», με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στην οδό Κίμωνος Βόγα αρ. 27.

‘Aρθρο 2ο.- ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

Α. Η δημιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσμών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου.

Β. Η κατοχύρωση ανεμπόδιστου επιστημονικού διαλόγου και η ελεύθερη διακίνηση και διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου.

Γ. Η ανταλλαγή απόψεων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση των Τ.Π.Ε.

Δ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η διάχυση και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση των Τ.Π.Ε.

Ε. Η υποστήριξη των μελών του Σωματείου στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

ΣΤ. Η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου των μελών του Σωματείου.

Ζ. Η προώθηση της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών του Σωματείου, σε συνεργασία με επιμορφωτικούς φορείς (εποπτευόμενους από το ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Μουσεία κ.λ.π.).

Η. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων με χρήση Τ.Π.Ε. και έμφαση στις Φυσικές Επιστήμες.

‘Aρθρο 3ο.- ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ:

Οι σκοποί του Σωματείου επιδιώκονται με τα παρακάτω μέσα:

A. Με διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές) και κάθε είδους δραστηριότητα με επιστημονικό και ερευνητικό περιεχόμενο.

Β. Με την αυτόνομη ή σε συνεργασία συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Γ. Με την ίδρυση Περιφερειακών Παραρτημάτων, τη δημιουργία Επιτροπών και με τη σύνταξη έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.

Δ. Με τη δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας.

Ε. Με κάθε άλλο μέσο που θα καθορίζει η Γενική Συνέλευση.

‘Aρθρο 4ο.- ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Α. Τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται:

  1. Οι  καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάστηκαν ή εργάζονται ως επιμορφωτές σε προγράμματα χρήσης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Πρόγραμμα Ε42: Επιμορφωτές Επιμορφωτών, Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης κ.λ.π.).

  2. Οι καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας ή δάσκαλοι που παρακολούθησαν πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

  3. Οι καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι δάσκαλοι που θα γίνουν αποδεκτοί από το Δ.Σ. μετά από έγγραφη αιτιολογημένη πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών από την οποία θα προκύπτει το ενδιαφέρον τους για τις Φυσικές Επιστήμες.

Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής περιόδου να ανανεώνουν την εγγραφή τους, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή τους.

Β. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. με πρόταση του Δ.Σ., πρόσωπα που ενίσχυσαν ή ενισχύουν ηθικά και υλικά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και γενικά πρόσφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σωματείο.

Επίσης με την ίδια διαδικασία, ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη και όσοι έχουν προσφέρει στον επιστημονικό χώρο που άπτεται των σκοπών του Σωματείου.

Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν προσμετρώνται για την δημιουργία απαρτίας των Γ.Σ., δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομών και έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο.

Γ. Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται. Επιτρέπεται στις Γ.Σ. η αντιπροσώπευση των μελών του Σωματείου μέσω άλλου προσώπου, εφόσον ο αντιπρόσωπος είναι από τα τακτικά μέλη και έχει από τον αντιπροσωπευόμενο έγγραφη εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή.

‘Aρθρο 5ο.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα:

Α. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.

Β. Να μετέχουν στις Γ.Σ., να εκφράζουν ελεύθερα και αβίαστα τις προτάσεις τους και να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Γ. Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί  στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με έγγραφη, προφορική ή ηλεκτρονική πρότασή τους προς τα διοικητικά όργανα του Σωματείου, τα οποία είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν αντιστοίχως.

Δ. Να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ.

‘Aρθρο 6ο.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Τα μέλη έχουν την υποχρέωση:

Α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού, να συμμετέχουν στις Γ.Σ., (τακτικές ή έκτακτες), να προσέρχονται πρόθυμα  στις προσκλήσεις του Δ.Σ. και να μην παρεμποδίζουν με τις ενέργειές τους την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου.

Β. Να καταβάλλουν την τακτική και τις έκτακτες εισφορές. Μέλος που καθυστερεί την τακτική ετήσια συνδρομή ή τις έκτακτες εισφορές, δεν έχει δικαίωμα ψήφου, εκτός αν τακτοποιηθεί οικονομικά πριν από την ψηφοφορία.

Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, θεωρούνται τα μέλη του Σωματείου που έχουν καταβάλλει την τακτική και τις τυχόν έκτακτες εισφορές. Όταν στο καταστατικό γίνεται αναφορά στα μέλη του Σωματείου πρόκειται πάντοτε για τα οικονομικά τακτοποιημένα.

‘Aρθρο 7ο.- ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.

Είσοδος νέων μελών:

Νέα τακτικά μέλη επιτρέπεται να εγγράφονται στο Σωματείο μέχρι και ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η περ. Α του άρθρου 4. Η εγγραφή πάντως νέων τακτικών μελών, διακόπτεται ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή έκτακτων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Μέλος αποχωρεί:

Αν υποβάλλει έγγραφα την παραίτησή του στο Δ.Σ. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Μέλος διαγράφεται:

Α. Αν η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου και αν εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου.

Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/10 των μελών του Σωματείου. Η απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών εφόσον παρίσταται σ΄ αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο συν ένα ( ½ + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η πρόταση κοινοποιείται δέκα ημέρες πριν από την σύγκληση της Γ.Σ. Το μέλος αυτό έχει δικαίωμα να απολογηθεί στην Γ.Σ. Αν δεν απολογηθεί, η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς την απολογία του.

Β. Αν δεν ανανεώσει την εγγραφή του, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή, για δύο συνεχόμενα έτη. Η διαγραφή στη περίπτωση αυτή λειτουργεί αυτοδίκαια, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση του Δ.Σ., δύο μήνες πριν την λήξη της διετίας.

‘Aρθρο 8ο.- ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Α. Τακτικοί πόροι είναι:

α) η εγγραφή των μελών, η οποία ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30 ευρώ) ευρώ (καταργήθηκε με απόφαση ΓΣ) και

β) οι τακτικές – ετήσιες συνδρομές των μελών, οι οποίες ορίζονται στο ποσό των τριάντα  (30 ευρώ) ευρώ (τροποποιήθηκε με απόφαση ΓΣ).

Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ.

Β. Έκτακτοι πόροι είναι:

α) οι έκτακτες εισφορές, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Γ.Σ.,

β) οι προαιρετικές εισφορές των μελών του Σωματείου,

γ) τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου,

δ) οι επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κράτος, την Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και

ε) οι προς το Σωματείο τυχόν δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα και με την προϋπόθεση ότι για την αποδοχή τους απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

‘Aρθρο 9ο.- ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι:

α) η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ)

β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και

γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Αρχή λειτουργίας του Σωματείου είναι η τήρηση και ο σεβασμός των δημοκρατικών διαδικασιών και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή των μελών στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων.

‘Aρθρο 10ο.- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γ. Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα του Σωματείου.

Ειδικότερα:

Α. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

Β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλάσσει αυτό από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής..

Γ. Αποφασίζει για την επιβολή της ποινής της διαγραφής των μελών καθώς και για την άρση της με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο συν ένα ( ½ + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Δ. Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.

Ε. Αποφασίζει για την ίδρυση Περιφερειακών Παραρτημάτων με πλειοψηφία ¾ των παρόντων και εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο συν ένα (½ + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΣΤ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο συν ένα ( ½  + 1 ) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Ζ. Αποφασίζει για την μεταβολή των σκοπών του Σωματείου, στην οποία πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

Η. Παύει τα μέλη των οργάνων του Σωματείου εφόσον η παύση αυτή υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ιδίως εξαιτίας βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητας ν΄ ασκήσουν την τακτική διαχείριση. Η παύση των μελών των οργάνων του Σωματείου γίνεται από την Γ.Σ., με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο συν ένα ( ½ + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση αυτή το μέλος που παύτηκε, αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος ή εάν δεν υπάρχει, όπως ορίσει η Γ.Σ.

‘Aρθρο 11ο.- ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ Γ.Σ.

Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε ετήσια τακτική Γ.Σ. και σε έκτακτες Γ.Σ.

Α1. Η ετήσια τακτική Γ.Σ. συνέρχεται με πρόσκληση του Δ.Σ. μία φορά το χρόνο. Ο μήνας των πρώτων αρχαιρεσιών θ΄ αποτελέσει την αφετηρία για τον καθορισμό των επόμενων τακτικών Γ.Σ. Η πρόσκληση σύγκλησης υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Σωματείου, αναφέρει σαφώς τον τόπο, τον χρόνο και τον λόγο σύγκλησης, με τα θέματα της Γ.Σ. Θα αναρτάται δε στα γραφεία του Σωματείου και θα γνωστοποιείται στα μέλη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.

Α2. Επίσης κάθε έτος συνέρχεται ένα ηλεκτρονικό forum, την επιμέλεια του οποίου (συντονιστή, διάρκεια, ηλεκτρονικό χώρο και λοιπές λεπτομέρειες) έχει το Δ.Σ.

Β. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα του Σωματείου:

α. με απόφαση του Δ.Σ. με σχετική πλειοψηφία ή

β. με έγγραφη αίτηση του 1/5 των τακτικών μελών του Σωματείου ή

γ. με έγγραφη αίτηση της Ε.Ε., με θέματα της αρμοδιότητάς της

Η πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ., έχει το ίδιο περιεχόμενο με της ετήσιας τακτικής και γνωστοποιείται, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της. Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. για τη διενέργεια των εκλογών θα γνωστοποιείται στα μέλη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι αυστηρώς εκείνα που αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ., ή στην αίτηση που προκάλεσε τη σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ.

Στην ειδική περίπτωση που το Δ.Σ. παραιτηθεί ως σώμα, είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει το θέμα της παραίτησής του σ΄ αυτήν με μόνο σκοπό τη διενέργεια των εκλογών. Μέχρι δε της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο Δ.Σ., το παραιτηθέν ασκεί όλα τα καθήκοντά του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία τότε η Ε.Ε. ή τουλάχιστον 10 μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ., με μόνο σκοπό να εκλέξει προσωρινή διοίκηση με περιορισμένη θητεία και ενδεχόμενα να προκηρύξει εκλογές.

‘Aρθρο 12ο.-

Στις Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του Σωματείου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σ΄ αυτήν το ένα δεύτερο συν ένα (½ + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Για τη δημιουργία της απαρτίας λαμβάνεται υπόψη η αυτοπρόσωπη και μόνο παρουσία των μελών του Σωματείου. Δεν προσμετρώνται για τη συντέλεση της απαρτίας οι αντιπροσωπευόμενοι καθώς και οι αποστολείς επιστολικών ψήφων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. συνέρχεται στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα τρεις (3) ημέρες μετά, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται οπωσδήποτε σε απαρτία, ανεξαρτήτως αριθμού των παρευρισκομένων μελών, εκτός και εάν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις για θέματα που το παρόν καταστατικό απαιτεί αυξημένα ποσοστά απαρτίας.

Οι αποφάσεις των Γ.Σ., λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 27 του παρόντος. Σε θέματα που είναι φανερή η ψηφοφορία, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αν όλα τα μέλη του Σωματείου συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς τη συνέλευση των μελών.

Οι αποφάσεις των Γ.Σ., λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος. Σε θέματα που είναι φανερή η ψηφοφορία, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αν όλα τα μέλη του Σωματείου συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς τη συνέλευση των μελών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται κατά την έναρξή της με ανάταση χειρός και με σχετική πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται αντιπρόεδρος και γραμματέας-πρακτικογράφος.

Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. για γενικά ζητήματα γίνονται φανερά με ανάταση χειρός. Στα προσωπικά θέματα εκτός της μομφής, η ψηφοφορία είναι μυστική με ψηφοδέλτια.

‘Aρθρο 13ο.-

Θέματα της Γ.Σ. είναι δυνατόν ν΄ αποτελέσουν όσα έχουν σχέση με τους σκοπούς και τη δράση του Σωματείου. Ο οριστικός πίνακας των θεμάτων της Γ.Σ. καθορίζεται από την πρόσκληση σύγκλησης της Γ.Σ. και η σειρά των θεμάτων καθορίζεται από την Γ.Σ.

Η προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη απαιτεί ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Σωματείου.

‘Aρθρο 14ο.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια και η διάρκεια της θητείας του είναι δύο έτη. Εκτός από τα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που έλαβε το κάθε ένα.

Την ίδια θητεία με το Δ.Σ. έχουν και τα μέλη της Ε.Ε.

Το Δ.Σ. ευθύνεται για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ., την εκπλήρωση των σκοπών και τον συντονισμό της δράσης του Σωματείου. Συγκροτεί επιτροπές, από τα μέλη του Σωματείου, για καταμερισμό εργασίας, τις ελέγχει και φέρει την ευθύνη για τις δραστηριότητές τους. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και μεριμνά για την εξεύρεση και είσπραξη των πόρων του. Συντάσσει τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό και τον Προϋπολογισμό και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. Συγκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ., εγγράφει ή διαγράφει τα μέλη του σύμφωνα με το καταστατικό και γενικά προβαίνει σ΄ όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία του Σωματείου.

‘Aρθρο 15ο.-  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες του Σωματείου για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε., γίνονται κάθε δύο χρόνια και διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από την Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι να διαπιστώνει την απαρτία της Γ.Σ., να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, να λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποίησης αυτών ως εκλογέων. Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή φέρει την ευθύνη για την καταμέτρηση, για την κατανομή των ψήφων και την σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των Εκλεγέντων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεωτικά δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε άλλο αξίωμα.

‘Aρθρο 16ο.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Τα μέλη του Σωματείου έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου είτε δια αλληλογραφίας είτε ηλεκτρονικά. Τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τη διασφάλιση της μυστικότητας στην επιστολική ψήφο θα καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ. Η έναρξη χρήσης της ηλεκτρονικής ψήφου θα αποφασιστεί από το Δ.Σ., όταν κατά την κρίση του, διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Δικαίωμα δε ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στα όργανα του Σωματείου, έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν είτε ενιαίο είτε διαφορετικό ψηφοδέλτιο. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατατίθενται στο απερχόμενο Δ.Σ. τουλάχιστον εννιά (9) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και το Δ.Σ. υποχρεούται να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο (ενιαίο ή διαφορετικό) και να το γνωστοποιήσει (ηλεκτρονικά και με ανακοίνωση στα γραφεία του Σωματείου) στα μέλη του τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν και στην περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. για τη διενέργεια εκλογών λόγω παραίτησης του Δ.Σ.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία κατά τη διενέργεια των εκλογών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη σύγκληση της Γ.Σ., οι επιστολικές ψήφοι θα φυλάσσονται με επιμέλεια του απερχόμενου Δ.Σ. και το περιεχόμενό τους θα ανακοινώνεται και θα προσμετράται στις λοιπές ψήφους στην επόμενη Γ.Σ.

Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει ενώπιον των μελών του Σωματείου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και:

Α. Eφόσον στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια:

Καθορίζει το εκλογικό μέτρο, διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον κατά την διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα, δε λαμβάνεται υπόψη).

Καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο Δ.Σ. διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο.

Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία θέση  και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία θέση. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. Όλοι οι μη εκλεγέντες είναι κατά σειρά ψήφων αναπληρωματικοί του συνδυασμού τους.

Στην ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. με διαφορετικά ψηφοδέλτια, κάθε ψηφοφόρος έχει τη δυνατότητα μέχρι και δύο (2) σταυρών προτίμησης.

Β. Εφόσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων και οι θέσεις του Δ.Σ. κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση και πάλι ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Όλοι οι μη εκλεγέντες είναι κατά σειρά ψήφων αναπληρωματικοί.

‘Aρθρο 17ο.-

Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν, με ευθύνη και προεδρεία του πρώτου σε ψήφους υποψηφίου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και ένα Μέλος. Το απερχόμενο Δ.Σ. καλείται να παραδώσει τα κλειδιά, τα τηρούμενα αρχεία και βιβλία, τη σφραγίδα και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης που υπογράφεται από τα προεδρεία.

Σε περίπτωση δε που το νέο Δ.Σ. δε συγκληθεί ή δε συγκροτηθεί σε σώμα εντός είκοσι (20) ημερών από την διενέργεια των εκλογών, το απερχόμενο Δ.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. με μόνο θέμα συζήτησης τη συγκρότηση σε Δ.Σ.

‘Aρθρο 18ο.-

Αν στη διάρκεια της διετούς θητείας του, μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί, παυθεί ή εκπέσει του αξιώματός του, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος, οπότε και το Δ.Σ. με την νέα του σύνθεση, συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε σώμα. Στην περίπτωση δε που παραιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. (3 μέλη), τότε το Δ.Σ. θεωρείται παραιτηθέν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 11.

‘Aρθρο 19ο.- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συγκαλείται κάθε φορά από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) μέλη του, με ανακοίνωση που ορίζει το χώρο, τον χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. Η γνωστοποίηση (επιτρέπεται και ηλεκτρονικά) στα μέλη του Δ.Σ. γίνεται τουλάχιστον τρεις ημέρες (3) ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ή υποβληθεί σχετική αίτηση από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Το Δ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία για τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Επιτρέπεται σε μέλος του Δ.Σ., που κατοικεί ή εκτάκτως βρίσκεται εκτός της έδρας του  Σωματείου, να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον όμως διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία του.  Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κατά την διάρκεια του Καλοκαιριού, των Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα μόνο εφόσον αυτό δεν παρεμποδίζει την παρουσία όλων των μελών του και σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρξει συναίνεση απ΄ όλα τα μέλη του.

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων με φανερή ψηφοφορία, εκτός από τα προσωπικά θέματα για τα οποία τυχόν θα ζητηθεί μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου και όταν απουσιάζει η ψήφος του Αντιπροέδρου.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, καλείται σε έγγραφη απολογία εντός δέκα (10) ημερών, με πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. Αν η δικαιολογία του είναι ανεπαρκής και δεν συμμορφωθεί, χάνει την ιδιότητά του αυτοδικαίως και αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ιδίου ψηφοδελτίου. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να καθαιρεθούν σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. Η. του παρόντος.

Σ΄ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης.

‘Aρθρο 20ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σ΄ όλες του τις σχέσεις και εκδηλώσεις με τις Δικαστικές και Διοικητικές αρχές, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και γενικά με κάθε τρίτο, συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου μετά από προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., λαμβάνει κάθε εξασφαλιστικό μέτρο για τα συμφέροντα του Σωματείου ακόμη και χωρίς έγκριση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. εφόσον η σύγκλησή τους δεν είναι εφικτή και προκύπτει κίνδυνος από την αναβολή, συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και τις έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, φροντίζει για τον συντονισμό της δράσης του Σωματείου, για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.,  πραγματοποιεί (είτε μόνος του είτε και με άλλο μέλος του Δ.Σ.) τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με επιστημονικούς,  πνευματικούς, κυβερνητικούς κ.λ.π. παράγοντες και υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο του Σωματείου.

‘Aρθρο 21ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ΄ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Σωματείου.

‘Aρθρο 22ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., προεδρεύει του Δ.Σ., όταν λείπουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τηρεί την αλληλογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική), είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση της ιστοσελίδας, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο διοικητικού περιεχομένου καθώς και τα χρηματικά εντάλματα, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου (μητρώου μελών, πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων, πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, ημερολογίου δραστηριοτήτων, δωρητών-δωρεών κ.λ.π.), πλην του Ταμείου και φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου.

‘Aρθρο 23ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Σωματείου, κάνει τις εισπράξεις και πληρωμές με διπλότυπα αποδείξεων και χρηματικά εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και Γραμματέα, τηρεί το προβλεπόμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων και υλικού, ευθύνεται μαζί με τον Πρόεδρο για κάθε διαχειριστική ανωμαλία, επιμελείται για την πραγματοποίηση των εισπράξεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο έγγραφα οικονομικού περιεχομένου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. μετά από σχετική υπόδειξη του Προέδρου και αποδοχή από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Τα χρήματα του Σωματείου κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό που θ΄ ανοιχθεί στο όνομα του Σωματείου. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τις καταθέσεις του Σωματείου, πραγματοποιείται από τον Ταμία μετά από σχετική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου, ο Ταμίας μπορεί να έχει στο Ταμείο του σε μετρητά το ποσό των εκατό πενήντα (150) ευρώ.

‘Aρθρο 24ο.- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μεριμνά για την οργάνωση διαλέξεων, εκδηλώσεων και γενικά έχει τη φροντίδα για τις δημόσιες σχέσεις του Σωματείου.

‘Aρθρο 25ο.-

Η Γ.Σ. για την αποτελεσματικότερη προώθηση και πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου, έχει τη δυνατότητα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. Ε., να ιδρύσει Περιφερειακά Παραρτήματα. Οι προϋποθέσεις ίδρυσης και ο τρόπος λειτουργίας τους θ΄ αποφασίζεται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Στη λήψη απόφασης της Γ.Σ. για την ίδρυση και λειτουργία των Περιφερειακών Παραρτημάτων, επιτρέπεται η επιστολική ψήφος.

Το Δ.Σ του Σωματείου, συγκροτεί επιτροπές δραστηριότητας του Σωματείου, όπως α) Ευρωπαϊκών ή Ελληνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, β) σύνταξης έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου γ) εκδόσεων δ) μελετών κ.λ.π.

Οι επιτροπές είναι ανοικτές για όλα τα μέλη του Σωματείου. Το Δ.Σ. συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία των επιτροπών και είναι υπεύθυνο απέναντι στη Γενική Συνέλευση για τη δράση τους.

‘Aρθρο 26ο.- ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και με την ίδια θητεία, έχει σαν έργο της τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής και μόνον διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Σωματείου, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

Για την εκλογή της Ε.Ε. κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει μέχρι και τρεις σταυρούς προτίμησης και οι υποψήφιοί της δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία του Σωματείου:

α) Τακτικά, κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου. Ο Ταμίας ειδοποιείται έγγραφα και οφείλει μέσα σε τρεις ημέρες να έχει στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία.

β)  Έκτακτα, όταν καλείται από το Δ.Σ. ή από κάποιο μέλος της.

Σε περίπτωση που η Ε.Ε. διαπιστώσει οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες, είναι υποχρεωμένη να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

‘Aρθρο 27ο.- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ

Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος ελληνικής ή αλλοδαπής ομοσπονδίας, εφόσον αποφασίσει γι΄ αυτό η Γ.Σ., με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σωματείου και εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο συν ένα (½ + 1) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

‘Aρθρο 28ο.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ � ΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Σωματείο διαλύεται ή τροποποιεί το καταστατικό του σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ., και σε κάθε περίπτωση απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., με την παρουσία του ενός δευτέρου συν ένα (1/2 + 1) των  οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Μετά τη λύση του Σωματείου ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, την οποία διενεργούν τα μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου τα τυχόν υπάρχοντα περιουσιακά του στοιχεία μεταβιβάζονται όλα σε σχολείο ή σχολεία της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας.

‘Aρθρο 29ο.- ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Σωματείο έχει ορθογώνια σφραγίδα, αναγράφει το διακριτικό τίτλο «ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ», την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και το έτος ίδρυσής του «2003».

‘Aρθρο 30ο.-

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Γ.Σ. σεβόμενη το πνεύμα των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

‘Aρθρο 31ο.-

Η Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου, η οποία θα διοικήσει το Σωματείο μέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα λάβουν χώρα μέσα σε δέκα (10) το αργότερο μήνες από την εγγραφή του Σωματείου στο βιβλίο των Σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, είναι πέντε (5) μελών και αποτελείται από τους:

1) Αλέξανδρο – Λεωνίδα Ανδρεάδη – Παπαδημητρίου του Κίμωνα, 2) Αλέξανδρο Ζηκόπουλο του Ανέστη, 3) Αθανάσιο Καλφαγιάννη του Νικολάου, 4) Δήμο Μαυράκη του Δημητρίου και 5) Μαργαρίτα Μιχαηλίδου  του Νικολάου, όλοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης.

‘Aρθρο 32ο.-

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα δύο (32) άρθρα, ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών του μελών, εγκρίθηκε, σήμερα 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2003 από τους ιδρυτές του και θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία που εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης θα δημοσιευθεί στα βιβλία Σωματείων που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη 26.6.2003

1 σχόλιο στο “Καταστατικό

  1. Πίνγκμπακ: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών » Blog Archive » Εκλογές και Γενική Συνέλευση της Ένωσης «Μιχάλης Δερτούζος»

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.